Agencja reklamowa Art Open

Akcja sprz─ůtanie

regulamin konkursu


vol. III

┬ž1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Art Open Sp. z o.o.
2. Konkurs be╠Ędzie przeprowadzany w trakcie trwania Akcji Sprza╠Ętania Vol. III.
3. Za kaz╠çdy pe┼ény worek s╠ümieci - be╠Ędzie przys┼éugiwac╠ü 1 punkt.
4. Za kaz╠çdy znaleziony odpad wielkogabarytowy, kto╠üry zostanie przeniesiony do miejsca wskazanego przez organizatora - be╠Ęda╠Ę przys┼éugiwac╠ü 3 punkty.
5. Kaz╠çdy punkt be╠Ędzie niezw┼éocznie wymieniany na naklejke╠Ę, kto╠üra╠Ę uczestnik otrzyma od lidera swojej grupy. 6. Konkurs nie jest loteria╠Ę promocyjna╠Ę w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zak┼éadach wzajem- nych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z po╠üz╠ün. zm.) i nie podlega regu┼éom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporza╠Ędzeniach wykonawczych do tej Ustawy.


┬ž2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu moz╠çe byc╠ü kaz╠çda osoba fizyczna, be╠Ęda╠Ęca zarejestrowanym uczestnikiem Akcji Sprza╠Ętania Vol. III.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ┼éa╠Ęczne spe┼énienie naste╠Ępuja╠Ęcych warunko╠üw:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie artopen.pl
b) spe┼énienie warunko╠üw podanych w ┬ž3 p.1


┬ž3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest zebranie jak najwie╠Ększej ilos╠üci punkto╠üw.
2. Nagrode╠Ę otrzyma zespo╠ü┼é, kto╠üry zbierze najwie╠Ększa╠Ę ilos╠üc╠ü naklejek na identyfikatorze w miejscu przeznaczo- nym do ich wklejenia - suma punkto╠üw z identyfikatoro╠üw wszystkich cz┼éonko╠üw zespo┼éu be╠Ędzie dzielona przez ilos╠üc╠ü oso╠üb w zespole, okres╠ülaja╠Ęc tym samym finalna╠Ę ilos╠üc╠ü punkto╠üw.
3. Nagrodami w konkursie sa╠Ę:

I MIEJSCE - informacja wkrótce
II MIEJSCE - informacja wkrótce
III MIEJSCE - informacja wkrótce

4. Wszelkie wa╠Ętpliwos╠üci dotycza╠Ęce zasad konkursu, postanowien╠ü jego regulaminu i interpretacji rozstrzyga
Organizator.
5. Zdobywcy nagro╠üd zostana╠Ę wy┼éonieni podczas Afterparty na Plaz╠çy miejskiej Hot Spot.
6. Celem potwierdzenia liczby naklejek, uczestnicy be╠Ęda╠Ę zobowia╠Ęzani do przedstawienia dowodu w postaci identyfikatora z naklejonymi punktami.


┬ž4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska.
2. Podane dane be╠Ęda╠Ę przetwarzane wy┼éa╠Ęcznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w zwia╠Ęzku z wydaniem nagro╠üd.


┬ž5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowien╠ü niniejszego regulaminu, o ile nie wp┼éynie to na pogor- szenie warunko╠üw uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczego╠ülnos╠üci zmian termino╠üw poszczego╠ülnych czynnos╠üci konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony regulamin obowia╠Ęzuje od czasu opublikowania go na stronie artopen.pl.

wr├│─ç do rejestracji